DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Trao đổi cách nhập xuất dữ liệu từ file text và excel trong VB6

  Share
  knet1304
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Trao đổi cách nhập xuất dữ liệu từ file text và excel trong VB6

  Bài gửi by knet1304 on 05.09.11 21:32

  Với file text:

  Đoạn mã đọc dữ liệu từ file text:

  Code:
  Private Sub DocText_click()
  f = FreeFile
  Open App.Path & "\\ThongTinSV.txt" For Input As f
  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtHo.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtTen.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  cboNgay.Value = Trim(a(1))
  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtNoiSinh.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtDanToc.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtTonGiao.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtDiaChi.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtDThoai.Text = Trim(a(1))

  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  txtEmail.Text = Trim(a(1))

  'Gioi tinh
  Line Input #f, s
  a = Split(s, ":")
  If a(1) = "Nam" Then
  OpNam.Value = True
  OpNu.Value = False
  End If
  If a(1) = "Nu" Then
  OpNam.Value = False
  OpNu.Value = True
  End If

  'Ngoaingu - Tim chuoi trong chuoi
  Line Input #f, s
  If InStr(s, "Anh") <> 0 Then ChkAnh.Value = 1
  If InStr(s, "Phap") <> 0 Then ChkPhap.Value = 1
  If InStr(s, "Nga") <> 0 Then ChkNga.Value = 1
  If InStr(s, "Hoa") <> 0 Then ChkHoa.Value = 1
  Close f

  End Sub
  Trong phấn ghi dữ liệu ngoại ngữ có sử sụng hàm InStr Sử dụng hàm này ta không cần phải cắt chuổi s mà chỉ dò tìm trong chuồi.Hàm InStr(..) sẽ trả về giá trị khi dò tìm so sánh. Nếu không tìm thấy chuổi thì trả về giá trị 0.Lợi dụng việc này ta dò tìm, nếu giá trị trả về lớn hơn '0' thì chứng tỏ tìm thấy trong chuổi s có chuổi ký tự ta cần tìm.Bạn có thể xem chi tiết hàm này dưới đây.
  Mô tả:
  InStr([start, ]string1, string2[, compare])
  Tìm chuỗi string2 trong chuỗi string1, tìm từ vị trí start

  Tham số:
  start
  Vị trí tìm
  string1
  Chuỗi tìm kiếm
  string2
  Giá trị cần tìm
  compare
  Chỉ rõ kiểu dữ liệu để so sánh trong quá trình tìm kiếm

  Ghi chú:
  Dùng cho tham số compare
  vbUseCompareOption = –1
  Chế độ tùy chọn, VB sẽ tự động lựa lọai dữ liệu thích hợp
  vbBinaryCompare = 0
  So sánh nhị phân
  vbTextCompare = 1
  So sánh chuỗi
  vbDatabaseCompare = 2
  So sánh dữ liệu
  Ví dụ:Code:
  Option Explicit
  Private Sub Form_Load()
  Dim SearchString, SearchChar, MyPos
  SearchString = "XXpXXpXXPXXP"' String to search in.
  SearchChar = "P"' Search for "P".
  ' So sanh theo cua text tu vi tri 4
  MyPos = InStr(4, SearchString, SearchChar, 1)' Returns 6.
  ' So sanh theo Binary
  MyPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0)' Returns 9.
  ' So sanh theo Binary, do mac dinh la 0
  MyPos = InStr(SearchString, SearchChar)' Returns 9.
  MyPos = InStr(1, SearchString, "W")' Returns 0.
  End Sub

  Đoạn mã ghi dữ liệu xuống file text
  Code:
  Private Sub LuuTxt_click()

  f = FreeFile
  Open App.Path & "\\ThongTinSV.txt" For Output As f

  Print #f, "Ho lot:", txtHo.Text
  Print #f, "Ten:", txtTen.Text
  Print #f, "Ngay sinh:", cboNgay
  Print #f, "Noi Sinh: "; txtNoiSinh
  Print #f, "Dan toc: ", txtDanToc
  Print #f, "Ton giao: ", txtTonGiao
  Print #f, "Dia Chi: ", txtDiaChi
  Print #f, "Dien thoai:", txtDThoai
  Print #f, "Email: ", txtEmail

  If OpNam.Value = True Then
  Print #f, "Gioi tinh: Nam"
  Else
  Print #f, "Gioi tinh: Nu"
  End If

  Dim NgoaiNgu
  If ChkAnh Then NgoaiNgu = "Anh van,"
  If ChkPhap Then NgoaiNgu = NgoaiNgu & "Phap van,"
  If ChkNga.Value Then NgoaiNgu = NgoaiNgu & "Nga van,"
  If ChkHoa.Value Then NgoaiNgu = NgoaiNgu & "Hoa van"
  Print #f, "Ngoai ngu: ", NgoaiNgu
  Close f
  End Sub


  Với file excel:
  Import từ Excel sang Visual Basic
  Cách thực hiện:
  1. Tạo project VB mới.
  2. Tham chiếu (Reference) thư viện Excel (Microsoft Excel Object Library).
  3. Soạn code với thuật toán:
  - Tạo đối tượng Excel.Application.
  - Mở Workbook (file excel) của bạn.
  - Lấy sheet chứa dữ liệu.
  - Đặt biến I (Long) chạy từ dòng đầu tiên của sheet đến dòng dữ liệu cuối cùng của sheet. Tại mỗi bước dùng lệnh SQL Insert hoặc Recordset.AddNew để thêm dữ liệu vào bảng dữ liệu (Đưa giá trị tại Cells(I,"tên cột") vào Field tương ứng trong bảng. Lưu ý định dạng ngày tháng, nếu bạn dùng định dạng ngày trong Excel thì không sao, còn nếu dùng các định dạng ngày đặc biệt (khác với định dạng của hệ thống) thì phải xử lý lại (dùng hàm DateSerial của VB để tạo giá trị ngày từ giá trị chuỗi ngày lưu trong Excel). Lưu ý thêm về chiều dài của các trường dữ liệu, import từ Excel vào database rất hay gặp trường hợp chiều dài
  dữ liệu trong Excel lớn hơn kích thước định nghĩa của trường, gây ra lỗi khi cập nhật.
  - Đóng workbook, thoát Excel.
  Ví dụ (chỉ là mẫu vì bạn không đưa rõ nguồn dữ liệu): Giả sử bạn có file Excel: C:\data.xls với bảng dữ liệu nằm ở sheet đầu
  tiên, cấu trúc bảng dữ liệu: dòng đầu tiên là tiêu đề, dữ liệu nằm từ dòng thứ 2 trở xuống, kết thúc dữ liệu bằng dòng trống (cột đầu tiên rỗng). Các cột dữ liệu theo bảng tương ứng:
  + ngày tháng (cột A)
  + Mã Sản phẩm (cột B)
  + Khách Hàng (cột C)
  + Số lượng sản phẩm (cột D)
  + Hạn giao hàng (cột E)

  Giả sử tên bảng dữ liệu trong CSDL tên là: tblData
  Private Sub Import()
  Dim mExcel As Excel.Application
  Dim mWorkBook As Excel.Workbook
  Dim mSheet As Excel.Worksheet
  Dim I As Long
  Dim mRs As ADODB.Recordset
  Set mExcel = New Excel.Application
  Set mWorkBook = mExcel.Workbooks.Open("C:\data.xls", , True)
  Set mSheet = mWorkBook.Worksheets(1)
  '--
  Set mRs = New ADODB.Recordset
  mRs.Open "tblData", mCnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
  I = 2
  While Len(mSheet.Cells(I, "A")) > 0
  mRs.AddNew
  mRs.Fields("NgayThang") = CDate(mSheet.Cells(I, "A"))
  mRs.Fields("MaSanPham") = mSheet.Cells(I, "B")
  mRs.Fields("KhachHang") = mSheet.Cells(I, "C")
  mRs.Fields("SoLuong") = Val(mSheet.Cells(I, "D"))
  mRs.Fields("HanGiaoHang") = Val(mSheet.Cells(I, "E"))
  mRs.Update
  '--
  I = I + 1
  Wend
  mWorkBook.Close False
  mExcel.Quit
  mRs.Close
  Set mRs = Nothing
  End Sub


  Xuất dữ liệu:
  [You must be registered and logged in to see this link.]

   Hôm nay: 22.01.19 22:18